Search
  • Peace Engineers

มาฆบูชาวันเปิดตัวสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ

Updated: May 24, 2020

เมื่อปีที่แล้ว (19 กุมภาพันธ์ 2562) ณ หมู่บ้านช่อสะอาดต้นแบบ หรือหมู่บ้านสันติภาพ จังหวัดศรีสะเกษ: พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปกว่า 500 รูป/คน ร่วมพิธีวางฤกษ์เสาเอกอาคารสติภาวนาซึ่งเป็นอาคารหลักของสถาบันสันติภาวนาเพื่อสันติภาพ

การเปิดตัวสถาบันสันติภาวนาเพื่อสันติภาพครั้งนี้ เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสติภาวนา เพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นแหล่งในการศึกษา วิจัย ค้นคว้า พัฒนา และฝึกจิต โดยสถาบันแห่งนี้ จะใช้#กระบวนการฝึกที่มีสติเป็นฐาน(Mindfulnesd Based Training: MBT) เพราะจากการศึกษาและวิจัยจากคัมภีร์ และการปฏิบัตินั้น พบว่า ไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติ และสติปัฏฐานนั้น สติเป็นรากฐาน และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิ อันเป็นสภาวะของความนิ่งสงบ แน่วแน่ว ตื่นรู้ และพัฒนาจิตใจให้มีปัญญาให้เกิดโยนิโสมนสิการ และรู้แจ้งกระบวนการฝึกจิตที่มีสติเป็นฐานนั้น จะเน้นทั้งการใช้สติฝึกจิตให้เกิดความนิ่งสงบ (Passive Mind) และเน้นใช้สติฝึกจิตให้เกิดการตื่นรู้ (Active Mind) เพราะสังคมไทยโดยทั่วมักจะเข้าใจว่าเป้าหมายของการฝึกจิตนั้นต้องมีสมาธิ มีความนิ่ง สงบ เย็น แต่อีกความหมายอีกด้านไม่ค่อยมีการขยายความ กล่าวคือ ยิ่งมีสติ ยิ่งมีสมาธิ สมาธิจิตที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยสติอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เกิดการตื่นรู้อยู่ทุกขณะ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดสภาวะ#เย็นและเป็นประโยชน์กล่าวคือ ไม่ได้ฝึกเพื่อเย็นเท่านั้น แต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วย#แผนระยะที่หนึ่งการก่องสร้างอาคารสติภาวนาแห่งนี้ จะใช้ระยะเวลา ทั้งสิ้น 10 เดือน โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จทันพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2563 สำหรับทุนในการก่อสร้างจะใช้งบประมาณราว 10 ล้านบาท ซึ่งพื้นที่ภายในมีความยาว 38 เมตร กว้าง 24 เมตร สามารถรองรับนักปฏิบัติธรรมได้ จำนวน 500 รูป/คน


#แผนระยะที่สองจะดำเนินการก่อสร้างอาคารโดยรอบจะประกอบด้วยอาคารที่พัก จำนวน 4 หลัง แบ่งเป็นอาคารสำหรับที่พักของพระสงฆ์ จำนวน 2 หลัง อาคารที่นักปฏิบัติธรรมชาย 1 หลัง อาคารที่พักของนักปฏิบัติธรรมหญิง 1 หลัง ซึ่งแผนการก่อสร้างอาคารที่พักจะดำเนินการช่วงที่สองของการดำเนินการ

สำหรับรูปแบบของสถานที่ และการจัดวางพื้นที่นั้น จะมีลักษณะเป็น Meditation Complex เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่มีจำกัด อีกทั้งเป็นการประหยัดพลังงาน และนำพลังงานธรมชาติจากระบบโซล่าเซลล์กลับมาหมุนเวียนใช้งานภายในอาคารต่างๆ รวมถึงการหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆ อาคารในฐานะเป็นสถานปฏิบัติธรรมสีเขียวด้วย

3 views0 comments