Search
  • Peace Engineers

สถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพสร้างเรือนพักรองรับนักปฏิบัติจากทั่วโลกเพื่อให้ลูกศิษย์ทั่วโลกได้มีสถานที่พักพิงสำหรับการฝึกสติ และพัฒนาทักษะการสร้างสันติภาพ จึงตัดสินใจพาญาติธรรมผู้ร่วมอุดมการณ์ สร้างเรือนพักรับรองที่เอื้อต่อการพักปฏิบัติ จำนวน 4 หลัง จำนวน 120 ห้อง โดยแยกเป็นเรือนพักสำหรับพระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ทั้งจากเถรวาท มหายาน และวัชรยาน ตามแผนนั้น หลังแรกจำนวน 24 ห้อง จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563

.

Mindfulness for Peace Institute constructs dormitory building for mindfulness practitioners and peace engineers who really want to cultivate peace and harvesting peace.


10 views0 comments