Search
  • Peace Engineers

รับโฉนดจากโยมมารดามุ่งหน้าสร้างสถาบันสติเพื่อสันติภาพ

ภายหลังที่ได้นำโยมแม่สมบัติ นิธิบุณยากร ไปเข้ากรรมฐานที่งุยเตาอูกรรมฐาน กับหลวงพ่อสะยาดอจี ภัททันตะ วิโรจนะ เมื่อโยมแม่กลับมาจึงได้ถวายที่จำนวน 2 ไร่ เพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เป็นผู้รับมอบ
โยมแม่สมบัติ นิธิบุณยากร ได้น้อมถวายโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ไร่ แด่วัดท่าคอยนาง โดยมีหลวงพ่อพบ นิธิบุณยากร ที่ได้สละเรือนมาบวชเป็นพระจำพรรษามาได้ 1 พรรษา รับมอบโฉนดที่ดิน เพื่อนำสถานที่ดังกล่าวไปจัดสร้างสถาบันสติเพื่อสันติภาพ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ฝึกอบรม พัฒนาสติ และสันติภาพ


เดิมทีได้บอกโยมแม่ว่า ขอให้โยมพ่อบวชเป็นพระ 1 พรรษา มาบัดนี้ หลวงพ่อพบได้อยู่จำพรรษาล่วงเข้าสู่พรรษาที่ 2 แล้ว และมีบทบาทสำคัญในการดูแลวัดวาอาราม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะได้ทำหน้าที่ช่วยดูแลการก่อสร้างอาคารพุทธเมตตาสันติบารมี ซึ่งเป็นอาคารประธานของสถาบันสติเพื่อสันติภาพในขณะที่โยมแม่สมบัตินั้น ได้เดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในหลายโอกาส และหลายสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ วัดงุยเตาอูกรรมฐาน โดยมีหลวงพ่อสะยาดอจีภัททันตะวิโรจนะ เป็นพระมหาเถระที่สอนและสอบอารมณ์กรรมฐานมาตลอดสองสามปีที่ผ่านมา จนมีศรัทธาแก่กล้าถวายโฉนดที่ดินเพื่อสร้างสถาบันฯ เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมต่อไปฯ

4 views0 comments