Search
  • Peace Engineers

มาฆบูชา:พิธีฤกษ์เสาเอกสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสติเพื่่อสันติภาพ

ถามว่า "งานทิ้งท้าย งานทิ้งทวน" คืออะไร ตอบได้ว่า "คืองานก่อสร้างและพัฒนาสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ เพื่อให้มนุษยชาติทั่วโลกได้มีโอกาสสัมผัสวิมุตติรสผ่านการปฏิบัติธรรม

วันมาฆบูชาเป็นปฐมฤกษ์ของการลงหลักปักฐานพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางผ่านหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 วิธีการ 6 ภายใต้วิถีแห่งโอวาทปาติโมกข์ . จึงถือวันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.19 น. มาเป็นมหาฤกษ์ เพื่อจัดพิธียกเสาโท และเสาเอกอาคารสติภาวนา ซึ่งเป็นอาคารหลักของสถาบันฯ

มุ่งหวังให้สถาบันแห่งนี้ทำงานภายใต้การสนับสนุนของ #มูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ที่ได้จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ เพื่อทำหน้าที่ศึกษา วิจัย และฝึกอบรมด้านสติภาวนา ด้านสันติภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ

งานนี้จึงเป็น #อนุเสาวรีย์ชีวิต #ชิ้นสุดท้าย ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อน้อมถวายเป็น #พุทธบูชา และเป็นแหล่งเพาะธรรม แหล่งพาคน #เอาธรรมไปทำ จากการ #รู้จำ สู่ #รู้จัก เพื่อ #รู้แจ้งในธรรม ต่อไป

#ไม่ต้องมาก #ไม่ต้องใหญ่ #น้อยคือมาก #น้อยแต่ตอบโจทย์ #น้อยแต่ได้ใจ2 views0 comments

Get Monthly Updates

Additional Information

Email: info@dharmahansa.com

Phone: 062-919-5195

Mindfulness for Peace Institute, Prangku District, Sri Sa Ket Province, Thailand, 33170

© 2023 by Women PWR. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy