Search
  • Peace Engineers

ความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโบสถ&อาคารปฏิบัติธรรมสันติภาวนา

แจ้งข่าวความก้าวหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสันติภาวนา ซึ่งจะใช้เป็นอุโบสถประกอบพิธีอุปสมบทพระภิกษุในขณะเดียวกัน ขณะนี้มีความก้าวหน้าโดยลำดับ


ขณะนี้ อาคารดังกล่าวได้เนินการขึ้นโครงหลังคาเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังจะดำเนินการมุงหลังคาด้วยวัสดุ Shingle Loof เพื่อให้แล้วเสร็จสำหรับประกอบพิธีในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้


ตามแผนการดำเนินการนั้น จะให้แล้วเสร็จในปี 2563 นี้ เพื่อให้สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งในมิติของการพัฒนาสติ และพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างสันติสุขในชุมชนและสังคมด้วย
10 views0 comments