About

Dharma หรือ ธรรมะ

เป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำสิ่งที่ค้นพบมาเปิดเผย  พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของธรรมะ จึงชักชวนและเชิญชวนให้มนุษยชาติมาร่วมกันพิสูจน์ทราบ เมื่อใดที่พบธรรมที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติ เมื่อนั้น ธรรมจะทำหน้าที่รักษาผู้รักษาและค้นพบธรรม ให้มีโอกาสได้สัมผัสความสุขที่แท้จริง

"ธรรมหรรษา" จึงเป็นนามสมมติเพื่อเรียกขานผู้ที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรม ผ่านปริยัติ และปฏิบัติธรรม โดยมีครูบาอาจารย์ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร จนสามารถได้สัมผัสธรรม และเกิดความหรรษาในธรรมที่ได้ปฏิบัติ

พันธกิจ

เพียรพยายามศึกษาธรรม และปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดความหรรษาในธรรม แล้วนำชาวโลกให้เข้าถึงธรรมหรรษา

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ.

สุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี.

-พุทธพจน์-

 

วิสัยทัศน์

หรรษาในธรรมจนกลายเป็นธรรมหรรษา อันเป็นผลจากการค้นพบสันติสุขที่แท้จริง 

We Need Your Support Today!

Get Monthly Updates

Additional Information

Email: info@dharmahansa.com

Phone: 062-919-5195

Mindfulness for Peace Institute, Prangku District, Sri Sa Ket Province, Thailand, 33170

© 2023 by Women PWR. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy